وبلاگ emo+Rock به علت خودکشی تمام اعضایش مسدود شد!!

ادامه یافتن این وبلاگ موجب آرام گرفتن روح آنهاست. پس اگر کسی مایل به نوشتن در این بلاگ بود، خبر دهد.

روحشان شاد!!!!!!!

by Ali.2q(spirit)